Vilkår

På STERK skal alle føle seg velkommen. Derfor har vi etablert trivselsregler, kundeforpliktelser og medlemsbetingelser  som skal ivareta sikkerhet og sikre trivsel for alle våre kunder og medlemmer

TRIVSELSREGLER:

Registrer medlemsbånd ved ankomst – vanlig trening til venstre og PTSG-time til høyre.
Medlemskortet er personlig og kan ikke benyttes av andre.
Bruk innesko eller skoposer under trening på STERK.
Vask maskiner og utsyr etter deg. Papir og såpe finnes flere steder på senteret.
Sett på plass vekter, manualer og utstyr du har benyttet.
Ta med hengelås hjem etter bruk. Gjenværende låser klippes hver kveld.
STERK er medlem av antidoping Norge. All misbruk/oppbevaring vil bli politianmeldt.
Ta hensyn til andre medlemmer.
Gjenglemte saker/tøy blir oppbevart på STERK 1 mnd før det gis bort eller kastes.
Dropp og kast av vekter er ikke tillatt.  Dette gjelder også kast av ball mot vegg.

STERK sine medlemsbetingelser gjeldende fra 01.01.18

STERK SINE KUNDEFORPLIKTELSER:

STERK vil tilby Medlemmet 3 forretningsområder; Helse, trening og kompetanse.
STERK sitt hovedprodukt er medlemskap med og uten bindingstid.
STERK vil til en hver tid holde utstyr, apparater og lokaler i best mulig stand.
STERK vil etterleve en visjon om bransjens høyeste kompetanse og service for sine medlemmer.
STERK vil holde sitt senter innbydende, ryddig og rent.
STERK har et totalhelsekonsept, hvor utdanning/kurs/workshops står sentralt.
STERK kan tilpasse tilbudet og åpningstider i samsvar med medlemmenes etterspørsel, samt holde stengt eller redusere tilbudet i forbindelse med helligdager etc.
STERK har et fullbemannet senter, og det vil alltid i åpningtider befinne seg personell på jobb.
STERK kurser/utdanner sine ansatte jevnlig i førstehjelp og HLR-redning. Alle er opplært i bruk av hjertestarter som finnes i lokalet.

 

MEDLEMSKAP PÅ STERK:

Medlemsavtalen er underlagt norsk lovgivning.Medlemskap på STERK betales forskuddsvis.Ved innmelding betales administrasjonsgebyr, samt resterende dager av inneværende måned og påfølgende måned.Hvis ikke annet er spesifisert, begynner medlemskap fra innmeldingsdato.Medlemskapet er personlig og kan ikke overdras eller brukes av andre enn personen selv.
Ved kjøp av alle typer medlemskap på STERK, kreves ID-bekreftelse.
Medlemmet er selv ansvarlig for å inngå nødvendig avtale med sin bankforbindelse for avtalegirotrekk. Medlemmet må også påse at månedlig trekk utføres innen betalingsfrist.
Treningsavgiften på STERK trekkes den 20. i hver mnd.
Dersom et avtalegirotrekk ikke gjennomføres innen frist, sendes varsel med gebyr, deretter inkassovarsel med ny betalingsfrist. Ved forsinket betaling kan STERK kreve dekket omkostninger og renter etter inkassolov og lov om renter ved forsinket betaling.
STERK kan ikke garantere plass på Medlemmets valg av treningsaktiviteter, tjenester eller tilbud der deltakerantallet eller tilgangen er begrenset.
Medlemmet får tildelt medlemskort fra STERK. Dette skal fremvises for adgangskontroll og av sikkerhetshensyn. Ved tap eller skade vil STERK sperre medlemskortet og utlevere et nytt. For nytt kort, må medlemmet selv betale gebyr etter gjeldende prisliste.
Ved kontraktsinngåelse vil STERK legge inn bilde av medlem i medlemssystem for gjenkjenning.
STERK har rett til å gjøre endringer i vederlag, avgifter og vilkår.
STERK står ikke ansvarlig for begrensninger eller hindringer av treningsmuligheter på grunn av forhold STERK ikke har kontroll over (Force Majeure).
Ved vesentlig mislighold kan STERK si opp medlemskap med umiddelbar virkning. Med vesentlig mislighold anses brudd på betaling etter inkassovarsel, eller brudd på sikkerhets og/eller trivselsregler.
Ved mindre brudd på regler, vil medlemmet bli tilsnakket. 2 gjentatte advarsler medfører oppsigelse.
Ved umiddelbar oppsigelse vil ikke allerede innbetalt treningsavgift bli refundert.
STERK er ikke ansvarlig for personskade, tyveri eller tap av personlige eiendeler som tas med på senteret.
STERK tilbyr ikke barnepass på sitt senter. Vi tilbyr derimot våre medlemmer muligheten til å ta med barnet sitt, så lenge barnet ikke ferdes fritt rundt på senteret. Barn skal enten oppholde seg på matte eller i vogn/bærebag og under oppsyn. Dette av sikkerhet og forsikringshensyn. Tidspunkt for å kunne ta med barn er hverdager fra 06.00-15.00.
Barn får ikke oppholde seg i resepsjon mens foresatte trener.
STERK har 16 års aldersgrense på sine medlemskap.
Personer under 18 år, må ha underskrift av foreldre/foresatte. Personer under 18 år kan ikke stå som betaler av medlemskap.
Personer under 16 år kan tilbys medlemskap etter særskilt avtale med STERK.
Som medlem på STERK samtykker du til at vi innhenter, lagrer og behandler dine personopplysninger. Dette gjøres for å optimalisere vårt treningstilbud.
Som medlem samtykker du til at STERK kan benytte elektroniske kommunikasjonsmidler for å kommunisere med deg om forhold av betydning for kundeforholdet, herunder nyhetsbrev og markedsføring av nye tilbud og tjenester.
Utlevering av personopplysninger vil ikke skje uten ditt samtykke. Dette gjelder ikke ovenfor inkassoselskap, ved manglende betaling.
STERK forbeholder seg retten til prisjustering av løpende avtaler. Ved prisendringer vil STERK gi varsel på e-post/SMS.
Bindingstid på medlemskap brytes ikke til tross for endring av kontraktsmal.
Endring av kontraktsmal medfører dagens pris på nytt medlemskap.

 

RETTIGHETER OG PLIKTER SOM MEDLEM HOS STERK:

Medlemmet er selv ansvarlig for å være helsemessig skikket til å trene hos oss.
Medlemmet plikter å kjenne til STERK sine rutiner, sikkerhets og trivselsregler.
Medlemmet plikter å informere STERK om ulike rabatter/medlemsfordeler som hører til medlemskapet. STERK vil ikke refundere beløp for feil pris på medlemskap grunnet manglende informasjon.
Medlemmet plikter å informere STERK om endringer i personalia, adresseendringer, kontonummer og andre ting som har betydning for medlemskap.
Medlemmet plikter å registrere sitt medlemskort/chip ved ankomst, eller fremvise annen gyldig legitimasjon.

STERK har inngått avtale om Rent senter med Antidoping Norge fordi vi ønsker et rent, sunt og helsefremmende treningsmiljø på vårt senter. Vi tolererer derfor ikke bruk av dopingmidler blant våre kunder.

Som medlem av STERK tar jeg avstand fra bruk av dopingmidler, og er kjent med at bruk av dopingmidler utgjør et vesentlig mislighold av medlemsavtalen som gir STERK rett til å heve avtalen med øyeblikkelig virkning.

Jeg forplikter meg til ikke å bruke dopingmidler som fremkommer på særskilt dopingliste for treningssentre. Jeg er kjent med at lista til enhver tid kan finnes på www.rentsenter.no.

STERK har inngått avtale med Antidoping Norge om gjennomføring av dopingkontroll. Der senteret registrerer tegn og symptomer på bruk av dopingmidler er jeg innforstått med at jeg vil bli innkalt til en samtale. Under samtalen vil jeg bli forelagt en avtale om dopingkontroll som forplikter meg til å avgi dopingprøve mens jeg befinner meg på treningssenteret dersom det fortsatt foreligger tegn til mulig dopingbruk.

Dersom jeg ikke signerer erklæringen, anses det som et vesentlig mislighold av min medlemsavtale, og STERK har anledning til å heve treningsavtalen.

Med ikraftsettelse fra 1. Juli 2013 er all bruk av dopingmidler kriminalisert etter Legemiddelloven §24a. Bruk av-eller mistanke om bruk av dopingmidler på STERK kan bli politianmeldt.

FRYS AV MEDLEMSKAP:

Medlemmet kan søke om å fryse sitt medlemskap. Dette innebærer en midlertidig stopp av medlemskontigent i minimum 1 mnd, maksimalt 12måneder. Frys er kun gyldig i hele måneder, og gjelder fra måneden etter innvilget frys.
Fryssøknaden innvilges ut i fra ulike årsaker. Eksempler på dette er sykemelding, barsel, utstasjonering i jobb/studier etc.
Medlemmet må få ”frys” forhåndsgodkjent.
Søknad om FRYS har ikke tilbakevirkende kraft.
Ved oppsigelse i fryst periode, gjelder normal oppsigelsestid.
Etter en fryst periode må det gå 6 måneder før ny frysperiode kan godkjennes.
Frys av medlemskap medfører et administrasjonsgebyr på 99,- Videreføring av allerede ”frysperiode” medfører nytt administrasjonsgebyr.
Trening i ”frysperiode” medfører avgift for ”Drop in”.
Gjenåpning av allerede ”fryst” medlemskap, medfører administrasjonsgebyr på 99,-

 

OPPSIGELE AV MEDLEMSKAP:

Oppsigelsestiden er (1) mnd, ut i fra første månedsskifte etter den dato oppsigelsen er mottatt.
Oppsigelse må skje skriftlig via e-post eller brev. Oppsigelse vil bli bekreftet i løpet av maksimalt 7 virkedager etter mottatt oppsigelse.
Medlemmet har rett til å avslutte Medlemsavtalen (angrerett) ved å gi skriftlig melding innen 14 dager etter kontraktsinngåelse. Dette i henhold til angrerettsloven.
Medlemskap med bindingstid, gir ikke anledning til oppsigelse før 12 mnd etter kontraktsinngåelse.
Medlemmer som på grunn av uforutsette/spesielle omstendigheter, som kan dokumenteres, å som er utenfor medlemmets kontroll, blir forhindret i å benytte medlemskapet, for eksempel ved lengre tids sykdom eller lignende omstendigheter, kan ved skriftlig søknad til STERK, søke om å avslutte sitt medlemskap, uavhengig av bindingstid. Dette gir ikke tilbakevirkende kraft.
I oppsigelsestid kan medlemskapet ikke endres.

Ved spørsmål vedrørende våre regler og betingelser og tilbakemeldinger enten det er ris/ros ønsker vi at du tar kontakt med vår serviceansvarlig Michael Eriksen

Velkommen til STERK!